Tin tức

RUNG CÂY

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Trong Tiên Cung có một cây tiền. Còn do dự ư, hãy mau đến xem.
Hãy tham gia hoạt động Rung Cây để nhận được nhiều vàng khóa.

Chức vụ càng cao số lần rung càng nhiều.
Trong khoảng thời gian diễn ra sự kiện cần online và đến rung cây tiền.