Tin tức

PHÓ BẢN LUYỆN YÊU

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

Quy Tắc

Luyện yêu tháp chia ra làm các cấp cấp 95,110,130.
Có thể dùng 10 vàng khiêu chiến cùng lúc phần thưởng nhận được tăng gấp 2.