Tin tức

PHÓ BẢN NHÓM

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.

1. Phó bản Nhóm

Mỗi ngày có thể vượt 5 lần.
Chia theo các cấp.
Quà có thể nhận được Danh vọng, Khí hồn, Mảnh tím, Mảnh huyền thiết.

2. Thông Thiên Hải

Được chia thành nhiều cấp độ, mỗi cấp độ có nhiều đợt.
Có thể nhận được tinh thạch và mảnh ám ô kim.
Khi vượt ải đạt các mốc chỉ định có thể nhận them phần thưởng đợt.

3. Phó bản Phòng Thủ

Có thế nhận được quả thức tỉnh tiến cấp.
Chi làm ba cấp độ Thường, Khó, Ác mộng.
Khi vượt đến các ải chỉ định có thể nhận thêm phần thưởng mốc.