Tin tức

PHÁP BẢO

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn .
1.Pháp Bảo

  • Có thể thông qua các yêu cầu trong game để sở hữu Pháp Bảo
  • Khi có Pháp Bảo có thể kích hoạt để nhận thên các thuộc tính của Pháp Bảo giúp tăng sức mạnh.
  • Có thể Tăng Linh Mạch Cho Pháp Bảo
  • 2.Thần Khí

  • Sau khi tăng tối đa linh mạch có thể dùng Pháp Bảo Đơn đột phá Pháp Bảo
  • Pháp Bảo Đơn và điểm Linh Khí có thể thu thập trong Phó bản đơn phần Pháp Bảo Linh Cảnh
  • Tăng Thần khí cần điểm khí hồn Bát đại thần khí tương ứng với các thuộc tính Tấn công,Sinh Lực, Phòng thủ, Xuyên thấu, Bạo kích,Kháng bạo, Né tránh, Chính xác.
    Linh khí có thể có trong nhiệm vụ tuần hoàn,treo thưởng, phó bản nhóm.