Tin tức

TÔNG MÔN

Hoan nghênh các Tiên Hữu đã đến với Webgame Đại Càn Khôn.
Có thể xin vào tông môn sẵn có ,cũng có thể dùng tiền tạo lập tông môn mới.

Giao diện Tông Môn.
1. Thông Tin

Có thể xem:
 • Thông tin Tông môn
 • Nhiệm vụ Tông môn
 • Kỹ Năng Tông môn
 • Phúc lợi Tông môn
 • Có thể tập hợp ,tán gẫu và giải tán tông môn
 • Góp quĩ Tông môn
 • 2. Thành Viên

  3. Cống Hiến

  4. Kỹ Năng

  5. Kho

  6. Danh Sách

  Nâng cấp chiến tướng cần dùng Đá Hồn
  Trong phó bản Bí Cánh Chiến Tướng có thể thu thập đá chiến hồn.
  Tăng sao chiến tướng có thể vào khiêu chiến cực hạng “Đấu chiến Tướng”